Regulamin

REGULAMIN PHILANETAUCTION

SPIS TREŚCI

 1. UŻYTE TERMINY I DEFINICJE
 2. REJESTRACJA
 3. WYBÓR KONTA I ZAKRES WYMAGANYCH DANYCH
 4. BLOKADA I USUNIĘCIE NIEUŻYWANEGO KONTA
 5. WYREJESTROWANIE KONTA
 6. AUKCJE
 7. RODZAJE TRANSAKCJI
 8. PRZEBIEG TRANSAKCJI
 9. ROLA KOLEKCJON
 10. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 11. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA
 12. NEWSLETTER

 Załączniki:

1. OPŁATY za użytkowanie PhilanetAuction

1. UŻYTE TERMINY I DEFINICJE

Aukcja - jest to proces polegający na wystawieniu Przedmiotów na sprzedaż. Zwycięzcą Aukcji jest osoba, która zaproponuje cenę, którą sprzedawca (Dom Aukcyjny) zaakceptuje.

PhilanetAuction - serwis internetowy umożliwiający prowadzenie Aukcji w trybie on-line, którego właścicielem znaku, jak i zawartych w nim treści, jest firma Kolekcjon Joanna Nawrot, NIP 6931822836, REGON 302575304 z siedzibą w Komornikach ul. Fabianowska 138P/2 62-052 Komorniki.

Konto - jest to stworzony przez system obsługi Aukcji profil Użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.

Kontrahent - osoba fizyczna lub prawna będąca stroną w transakcji.

Kupujący - jest to Użytkownik, który podejmuje działanie, które powoduje, że zgłasza chęć nabycia Przedmiotu w poprzez PhilanetAuction niezależnie od rodzaju Aukcji.

Opis Aukcji - zawiera opis sprzedawanego Przedmiotu, jak również zasady wysyłki i formy zapłaty.

Proces Poaukcyjny - są to głównie czynności, jakie wykonują obie strony (Kupujący i Sprzedający) po zakończeniu Aukcji. Polega on na wysłaniu Przedmiotu (Sprzedający - Dom Aukcyjny) i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty (Kupujący), a tym samym zrealizowaniu umowy sprzedaży.

Przedmiot – rzecz o znaczeniu i właściwościach kolekcjonerskich wystawiona na sprzedaż w domu aukcyjnym.

Dom Aukcyjny - jest to podmiot, który oferuje do sprzedaży Przedmioty poprzez serwis PhilanetAuction.

Transakcja – czynność zachodząca między Sprzedającym (Domem Aukcyjnym), a Kupującym. Transakcja kończy się umową sprzedaży.

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna - Dom Aukcyjny posiadająca aktywne konto. Użytkownik może być zarówno Kupującym, jak i Sprzedającym. Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 13 rok życia, jeżeli jego rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę.

2. REJESTRACJA

2.1 Użytkownikami serwisu PhilanetAuction mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.

2.2 Każdy Użytkownik musi przejść przez proces rejestracji i wybrać odpowiednie konto dla swojego profilu działalności.

2.3 Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim treści hasła  podczas użytkowania serwisu Kolekcjon.

2.4 Bez zgody serwisu PhilanetAuction, konto nie może być zbyte, pod rygorem usunięcia takiego konta przez serwis bez zachowania terminu wypowiedzenia.

2.5 Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe i pełne dane identyfikacyjne oraz aktualizować je na bieżąco. Użytkownikowi nie wolno usuwać danych, których   podanie jest konieczne zgodnie z punktem 3.6. Usunięcie tych danych oznacza rozwiązanie umowy pomiędzy serwisem PhilanetAuction, a Użytkownikiem. W celu    usunięcia tych danych należy skontaktować się z serwisem PhilanetAuction na adres: kontakt@philanetauction.com.

2.6  Serwis PhilanetAuction zastrzega sobie prawo do wyrywkowego badania prawdziwości danych podanych przez Użytkownika.

3. WYBÓR KONTA I ZAKRES WYMAGANYCH DANYCH

3.1 Użytkownik może korzystać z serwisu PhilanetAuction w ramach następujących rodzajów Kont: "Klient Indywidualny" i "Dom Aukcyjny".

3.2 Użytkownik może korzystać z serwisu PhilanetAuction w ramach jednego z poniżej podanych typów Kont:

          -        Konto LICYTUJĄCY – dostęp wyłącznie do funkcjonalności licytowania Przedmiotów;

          -        Konto Sprzedający (Dom Aukcyjny) – dostęp zarówno do funkcjonalności licytowania, jak i sprzedawania Przedmiotów;

3.3 Zakres i rodzaj wymaganych danych identyfikacyjnych zależy od typu i rodzaju Konta wybranego przez Użytkownika.

3.4 Podczas rejestracji Użytkownik - Klient Indywidualny zobowiązany jest podać:

          -        login

          -        adres e-mail

          -        hasło

          -        potwierdź hasło

          -        imię i nazwisko

          -        ulica i numer

          -        kod pocztowy

          -        miasto

          -        kraj

          -        opcjonalnie - numer telefonu

3.5 Podczas rejestracji Użytkownik - Dom Aukcyjny zobowiązany jest podać:

          -        login

          -        adres e-mail

          -        hasło

          -        potwierdź hasło

          -        nazwa Domu Aukcyjnego

          -        ulica i numer

          -        kod pocztowy

          -        miasto

          -        kraj

          -        waluta

          -        opcjonalnie - numer telefonu, zdjęcie

3.6 Użytkownik ma obowiązek zaznaczenia pola akceptacji regulaminu.

          Po zatwierdzeniu formularza i poprawnej walidacji danych tworzone jest konto o statusie nieaktywnym.

Do Użytkownika wysyłany jest e-mail do której dołączany jest link do potwierdzenia rejestracji. Po wejściu w zdefiniowany w nim adres, konto zostaje   aktywowane i Użytkownik jest posiadaczem Konta - Klient Indywidualny lub Dom Aukcyjny.

3.7 Po aktywowaniu konta - Użytkownik może zalogować się do swojego konta, gdzie może dokonać jego edycji.

3.8 Użytkownik może posiadać jedno konto prywatne i jedno firmowe. W szczególnych przypadkach administrator może wyrazić zgodę na założenie  większej liczby kont firmowych.

4. BLOKADA I USUNIĘCIE NIEUŻYWANEGO KONTA

4.1 W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu,   negatywnie wpływają na dobre imię PhilanetAuction, w inny sposób szkodzą PhilanetAuction bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność     Użytkownika w portalu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, PhilanetAuction      może:

a) zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie  Konta Użytkownika;

b) uzależnić korzystanie z PhilanetAuction od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.

4.2 Niezależnie od zawieszenia Konta - Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem PhilanetAuction.

4.3 W przypadku nie uregulowania zobowiązań finansowych wobec PhilanetAuction konto Użytkownika może zostać zawieszone do czasu pozytywnego jej załatwienia.

4.4 Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie  może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody PhilanetAuction. PhilanetAuction może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i korzystania z Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto, z którego Użytkownik korzystał było zawieszone w  przeszłości.

4.5 PhilanetAuction zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przypadku  podejrzenia, nie stosowania się do postanowień regulaminu.

5. WYREJESTROWANIE KONTA

5.1 Użytkownik może zażądać  wyrejestrowania (usunięcia) swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu poprzez formularz kontaktu. Administrator w ciągu do 14 dni roboczych rozpatrzy żądanie.

5.2 Administrator może odrzucić żądanie usunięcia konta, jeśli Użytkownik posiada aktywne oferty lub zobowiązania finansowe w stosunku do PhilanetAuction za    dotychczas świadczone usługi.

5.3 Konto Użytkownika może zostać wyrejestrowanie tylko wtedy, gdy spełnione będą poniższe warunki:

a) wszystkie należności wobec serwisu PhilanetAuction są uregulowane.

6. AUKCJE

6.1  Aby wystawić Przedmiot na licytację, Dom Aukcyjny  stwarza opis danego przedmiotu. W tym celu Dom Aukcyjny wypełnia dostępny na stosownej stronie PhilanetAuction formularz sprzedaży. Tworząc opis Transakcji, Sprzedający określa wartość danego przedmiotu, a także podaje inne informacje o danym Przedmiocie.

6.2 Po zatwierdzeniu przez Dom Aukcyjny opisu przedmiotu jest ona udostępniana w PhilanetAuction, chyba że Dom Aukcyjny wskaże inny termin w formularzu licytacyjnym i z tą chwilą Sprzedający jest związany treścią opisu Transakcji.

6.3 Poprzez wystawienie Przedmiotu w portalu PhilanetAuction, Dom Aukcyjny oświadcza, że obrót wystawionym Przedmiotem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Aukcja.

6.4 Opis Przedmiotu powinien być prawdziwy i kompletny oraz nie powinien wprowadzać w błąd innych Klientów Indywidulnych, w szczególności co do właściwości Przedmiotu, takich jak: jego jakość, pochodzenie, stan zachowania i inne. Opis Przedmiotu powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu stosując się również do niniejszego regulaminu.

6.7 Sprzedający - Dom Aukcyjny zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Przedmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.8  Wystawiając Przedmiot, Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach      promocyjnych w PhilanetAuction.

6.9  Dom Aukcyjny i Klient Indywidualny powinni nawiązać ze sobą kontakt finalizując Zakup i sprzedaż przedmiotu.

6.10 Dom Aukcyjny w ramach sprzedaży (licytacji) zobowiązują się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności dotyczących możliwości zwrotu Przedmiotu oraz reklamacji związanych z niezgodnością Przedmiotu z umową. Ponadto Sprzedający nie mogą wyłączyć, ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Klientom Indywidualnym, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady Przedmiotu, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji. Pełna odpowiedzialność za aukcję i sprzedaż z nią związaną leży po stronie Domu Aukcyjnego.

7. TRANSAKCJE

7.1 PhilanetAuction umożliwia Użytkownikom zawieranie umów pomiędzy Domem Aukcyjnym a Klientem Indywidualnym na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. PhilanetAuction nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Dom Aukcyjny i Klient Indywidualny mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Przedmiotu.

7.2 W ramach PhilanetAuction można przeprowadzić transakcję licytacyjną, polegającą na złożeniu oferty Klienta Indywidualnego który zaoferuje najwyższą cenę za dany przedmiot, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłania go za pośrednictwem portalu do Domu Aukcyjnego.

8. PRZEBIEG TRANSAKCJI

8.1 Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji. W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiednie pola w formularzu na stronie Transakcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

8.2 Przystępując do złożenia Transakcji licytacyjnej, Kupujący - Klient Indywidualny określa minimalną cenę jaką jest gotowy zapłacić za wystawiony Przedmiot. System automatycznie ustali jego ofertę na nie mniejszą niż ustalone Progi Przebicia przez Dom Aukcyjny. Klient Indywidualny wpisuje również cenę maksymalną za którą gotów jest zaoferować za dany przedmiot.

8.3 Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól formularza aukcyjnego i zatwierdzeniu go przez Kupującego, system PhilanetAuction wyśle go do Domu Aukcyjnego w celu złożenia danej oferty.

8.4 W trakcie Transakcji Kupujący może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, na tej samej zasadzie co w pkt. 8.3.

8.5  Zakończenie Transakcji następuje z upływem czasu przewidzianym na licytację danego przedmiotu wystawionego do licytacji przez Dom Aukcyjny.

8.6  Do ceny ustalonej i po wygraniu danej licytacji, Sprzedający - Dom Aukcyjny dolicza koszty prowizji ustalonej przed licytacją, a także koszty przesyłki bądź transportu Przedmiotu, które Kupujący akceptuje przystępując do danej licytacji. O wielkości kwot dodanych decyduje Dom Aukcyjny w swoim regulaminie Domu Aukcyjnego.

9. ROLA PHILANETAUCTION

9.1 PhilanetAuction nie ponosi odpowiedzialności za postępowania Użytkowników w ramach PhilanetAuction, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz    osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. PhilanetAuction w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Przedmiotów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Domy Aukcyjne, ich zdolność do sprzedaży    oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna.

9.2 W celu zadbania o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas zawieranych Transakcji - PhilanetAuction zastrzega sobie prawo do sprawdzania Przedmiotów wystawianych podczas Transakcji i korzystania z rad i usług świadczonych przez ekspertów zarejestrowanych w stosownych instytucjach Polskich, w   celu uniknięcia przedmiotów związanych z fałszerstwami, falsyfikatami bądź innymi formami produktów wystawianych na licytację wyłączając miejsca do tego dozwolone.

9.3 Jeżeli PhilanetAuction stwierdzi, że Przedmiot wystawiony na sprzedaż jest lub istnieje podejrzenie, że jest fałszywy, podrobiony itp., może wstawić informację   na stronie głownej PhilanetAuction, że istnieje prawdopodobieństwo, że dany Przedmiot jest fałszywy, podrobiony itp. 

9.4 Serwis PhilanetAuction może przesyłać Użytkownikom PhilanetAuction informacje o świadczonych przez PhilanetAuction kolejnych włączanych usługach w trakcie rozbudowy portalu.

10. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

10.1 Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na toczące się  Transakcje, określa się następująco:

PhilanetAuction dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu. Przy tak złożonym systemie  informatycznym jak PhilanetAuction mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku PhilanetAuction stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach oraz związanych z nimi rekompensatach są umieszczane w sekcji  "aktualności", do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej                        

Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. PhilanetAuction dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Wpływ przerw technicznych na przebieg Transakcji jest następujący:

        - Jeżeli wystąpi przerwa techniczna dłuższa niż 1h, to wszystkie aktywne aukcje na czas rozpoczęcia przerwy technicznej zostaną przedłużone przez operatora systemu o czas przerwy technicznej

         -  Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji PhilanetAuction związanych z organizowaniem Transakcji, w szczególności nie mogli się zalogować, wystawić Przedmiotu, złożyć oferty lub wyszukiwać Transakcji przy pomocy kluczowych metod dostępnych w PhilanetAuction.

          - Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem PhilanetAuction inny niż wskazana w powyższym awaria.

10.2  PhilanetAuction występuje w wersji “beta". Na głównej stronie serwisu znajduje się ikona "zgłoś błąd", do której Użytkownik może zgłaszać wszystkie problemy związane z funkcjonowaniem serwisu. Administrator do 3 dni roboczych od zgłoszenia błędu, zobowiązuje się do naprawy powyższego problemu i przywróceniu działania pierwotnego stanu.

11. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA

11.1  Dla serwisu PhilanetAuction - Ochrona Danych Osobowych Użytkowników, którzy zarejestrowali się w PhilanetAuction jest traktowana priorytetowo.

11.2   Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez serwis PhilanetAuction zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celu świadczenia usług przez serwis Kolekcjon.

11.3   Serwis PhilanetAuction udostępnia innym podmiotom dane Użytkowników wyłącznie na zasadach podanych w niniejszym regulaminie.

11.4  Serwis PhilanetAuction stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia adresów e-mail oraz haseł Użytkowników.

11.5  Administratorem danych osobowych jest firma: Kolekcjon Joanna Nawrot NIP PL6931822836, REGON 302575304 z siedzibą w Komornikach.

11.6  Dane kontaktowe do administratora to: kontakt@philanetauction.pl.

11.7 Baza Użytkowników jest zbiorem danych zgłoszonym w dniu 28.11.2013 roku do zarejestrowania u Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

11.8  Serwis PhilanetAuction wykorzystuje dane Użytkowników jedynie w celach    związanych z funkcjonowaniem serwisu.

11.9 Serwis zastrzega sobie prawo do przekazania informacji na temat adresu IP  stosownym instytucjom i organom państwowym w przypadku, gdy z adresów tych prowadzona jest działalność szkodliwa dla serwisu (spam, flood, abuse, trolling etc.).

11.10 Serwis PhilanetAuction uzyska zgodę Użytkownika przed przekazaniem jego danych innym podmiotom w celach marketingowych.

11.11 Po zaakceptowaniu powyższego regulaminu Serwis PhilanetAuction może przekazywać na adres e-mail Użytkownika materiały reklamowe osób trzecich.

11.12 Użytkownicy wyrażają zgodę na ujawnianie ich danych osobowych innym  Użytkownikom w celu finalizacji transakcji.

11.13 Z zastrzeżeniem obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa, PhilanetAuction nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym  podmiotom.

11.14  Polityka dotycząca plików cookies (ciasteczek) dotyczy strony PhilanetAuction.com Poprzez korzystanie ze strony PhilanetAuction Wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek, a także akceptują Politykę dotyczącą tych plików. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies przez stronę internetową PhilanetAuction należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub zaprzestać z korzystania z naszego serwisu. Informujemy, że ewentualne korzystanie z serwisu bez obsługi plików cookies może spowodować jego nieprawidłowe działanie.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Tzw. Ciasteczka są niewielkimi danymi tekstowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (komputer, tablet lub telefon komórkowy) wykorzystywanym przez Użytkownika strony internetowej. Dane te używane są przy niektórych funkcjach serwisu. Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślne akceptują pliki cookies w urządzeniach końcowych, jednak Użytkownik może zaprzestać z ich korzystania po zmianie ustawień swojej przeglądarki.

DO CZEGO SĄ WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIES – POJĘCIE      OGÓLNE

Ciasteczka są wykorzystywane przez stronę internetową w celu:

a) Dopasowania treści serwisu według preferencji Użytkownika. Pozwalają one na zidentyfikowanie urządzenia końcowego oraz dostosowania rozmiaru wyświetlania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

 b) Tworzenia statystyk serwisu, które pozwalają na obserwację zachowania Użytkownika, który korzysta z strony internetowej.      

TYPY LIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ SERWIS

Strona internetowa a-tech.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies.

a) „Sesyjne” (session cookies) – są to tymczasowe pliki, które  przechowywane są przez urządzenie końcowe użytkownika do czasu opuszczenia serwisu, wylogowania się, bądź też wyłączenia akceptacji plików cookies w przeglądarce.

 b) „Stałe” (persistent cookies) – pliki cookies są przechowywane przez urządzenie końcowe użytkownika do momentu ich usunięcia, bądź też do czasu określonego w parametrach plików cookies.

 Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, w celu:

a) Prawidłowego działania serwisu na różnych urządzeniach końcowych.

b) Zbierania informacji w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu.

c) Zapamiętania preferencji i ustawień użytkownika korzystającego z serwisu.

d) Zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z serwisu.

12. USŁUGA NEWSLETTER

12.1 Usługa „Newsletter” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z problematyką ochrony danych osobowych;

12.2  Korzystanie z usługi „Newsletter ” jest dobrowolne i bezterminowe;

12.3  W celu świadczenia usługi „Newsletter” PhilanetAuction pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej;

12.4  Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany  bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji;

12.5 Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez PhilanetAuction wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą  udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PhilanetAuction z siedzibą w Komornikach ul. Fabianowska 138P/2 62-052, w celu korzystania z prowadzonej przez PhilanetAuction usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”

                                                                                                                                                                                                                   powrót